“อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชี”
วันที่ 27-28 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม