การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการาบัญชี วันที่ 17 พ.ค. 64

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการประเมินฯ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์ ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล กรรมการและเลขานุการ
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ด้วยระบบ VDO Conference System

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม