อ.วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์​
Wanunporn Chuenpiboon

วุฒิการศึกษา:
บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:
การบัญชี

E-mail:
wanunporn.chu@lru.ac.th
chunpi_boon@hotmail.com
wanunporn1980@gmail.com

Website: https://acc.manage.lru.ac.th/th/wanunporn-chu/

รายวิชาที่สอน

การจัดการทางการเงิน

Financial Management

หลักการบัญชีชั้นต้น

Principles of Accounting

การบัญชีชั้นกลาง 2

Intermediate Accounting 2

ผลงานทางวิชาการ

ความ คิดเห็น ของ ผู้ ทำ บัญชี ที่ มี ต่อ จรรยาบรรณ วิชาชีพ บัญชี กรณี ศึกษา ผู้ ทำ บัญชี ใน สำนักงาน บัญชี ใน เขต อำเภอ เมือง ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ว นั น พร ณ์ ชื่น พิบูลย์, เม ชยา ท่า พิมาย, สัญญา เนียม เปรม, จรรยา โต รอด
วารสาร ศิลปศาสตร์ และ วิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 6 (2), 49-61
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเห็ด บ้านหนองโข่ย ตำบล ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในโครงการชลประทานขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติน นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-30

เสริมสร้างความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ตามแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยมาตรการทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่ยุติธรรมต่อเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดขอนแก่นปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว กรุณา ทาแก้ว สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 3.ดร. เยาวพา กองเกตุ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย วีระยุทธ สุโขยะชัย สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 5.นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 6.นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 8.นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 11.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 12.นาย สมศักดิ์ จันทดี สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 13.นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 14.นาง สมพิศ สีตะสุต สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 15.ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 16.นางสาว นิ่ม อินทะสอน สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 17.นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 18.นางสาว กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 19.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th