อ. อุไรวรรณ บุษทิพย์
Uraiwan Butsathip

วุฒิการศึกษา:
บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

สาขาที่ถนัด:
1. การบัญชีต้นทุน
2. การบัญชีบริหาร
3. การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

E-mail : uraiwan.but@lru.ac.th

Website : https://acc.manage.lru.ac.th/th/uraiwan_but/

รายวิชาที่สอน

การบัญชีต้นทุน

การบัญชีบริหาร

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ผลงานทางวิชาการ

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนเข็มกลัดติดหน้าอกปักลวดลายลงบนผืนผ้าของนักศึกษาชมรมส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup LRU Club)
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 7 วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-06
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5402 โดยการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณโครงการ : 2555 แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชุดโครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปีงบประมาณโครงการ : 2557 แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
2. ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
4. นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
5. นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย
6. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ดิษฐพรม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

โครงการย่อย 2 ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปีงบประมาณโครงการ : 2557 แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
1. นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
2. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
3. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
4. นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยวิชา “การบัญชีครัวเรือน”:กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปีงบประมาณโครงการ : 2561 แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
1. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
2. นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณโครงการ : 2563 แหล่งทุน : งบคณะ
1. นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
2. นาย ชินเชิง แก้วก่า
3. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
4. นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณโครงการ : 2563 แหล่งทุน : งบคณะ
1. นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
2. นาย ชินเชิง แก้วก่า
3. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
4. นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th