อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Ploenpit Powan

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(เลย)

อ.เพลินพิศ โพธิ์วัน

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาที่ถนัด:

Software Package for Accounting

E-mail:
ploenpit.pow@lru.ac.th

Website: https://acc.manage.lru.ac.th/th/ploenpit_pow/

Sanan Promsila

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

อ.สนั่น พรมศิลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการ)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี

E-mail:
sanan.pro@lru.ac.th

Website: http://acc.manage.lru.ac.th/th/sanan_pro/

ผศ.ชินเชิง แก้วก่า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ชินเชิง แก้วก่า

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ.(การบัญชี) สถาบันราชภัฏสกลนคร

สาขาที่ถนัด:

1.Financial Accounting
2.Managerial Accounting

E-mail:
1.chinchoeng.kae@lru.ac.th
2.nin166m3@hotmail.com

Website: 

อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏอุดรธานี

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี
บริหารธุรกิจ

E-mail:
Kasanee.jue@lru.ac.th

Website: 

อ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

อ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ การบัญชี) สถาบันราชภัฏอุดรธานี

สาขาที่ถนัด:

สาขาวิชาการบัญชี
ด้านวิชาชีพบัญชี

E-mail:
Amphapath.was@lru.ac.th

Website: 

ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ระดับปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551
ระดับปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2548

สาขาที่ถนัด:

1. Accounting
2. Internal Audit
3. Tax Accounting
4. Audit

E-mail:
Sirikwan.jun@lru.ac.th
Laphatrada2355@gmail.com

Website: FB : ผศ.ดร.ลดา-ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

อ.อุไรวรรณ บุษทิพย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

อ.อุไรวรรณ บุษทิพย์

วุฒิการศึกษา:

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

สาขาที่ถนัด:

1. การบัญชีต้นทุน
2. การบัญชีบริหาร
3. การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

E-mail:
uraiwan.but@lru.ac.th

Website: 

อ.ขนิษฐา หาระคุณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

อ.ขนิษฐา หาระคุณ

วุฒิการศึกษา:

บช.บ.(บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราขภัฏอุดรธานี
บช.ม.(บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

การบัญชีต้นทุน

E-mail:
Khanidta.har@lru.ac.th
Khanidta.har@gmail.com

Website: 
http://acc.manage.lru.ac.th/th/

อ.นริศรา ธรรมรักษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

อ.นริศรา ธรรมรักษา

วุฒิการศึกษา:

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

ตรวจสอบภายใน สอบบัญชี การวางระบบบัญชี

E-mail:
naritsara.tum@lru.ac.th
naritsara_apple@hotmail.co.th
apple.naritsara@gmail.com

Website: 

ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

วุฒิการศึกษา:

Ph.D. (Accounting) Mahasarakham University 
ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
M.B.A. (Accounting for planning and control) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคม)
B.B.A. (Accounting)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

E-mail:
satiya.kli@lru.ac.th  satiya.nice@gmail.com

Website: