รายวิชาที่สอน

อ.สัญญา เนียมเปรม
Sanya Nreemprem

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. ( การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาที่ถนัด:
Accounting

E-mail:
sanya.nre@lru.ac.th

Website: https://acc.manage.lru.ac.th/th/sanya_nre/

รายวิชาที่สอน

กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพบัญชี

Business and Professional Accounting Laws

การจัดการและองค์การ

Management and Organizations

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี

English Communication Skills in Accounting Professional

ผลงานวิชาการ

ความ คิดเห็น ของ ผู้ ทำ บัญชี ที่ มี ต่อ จรรยาบรรณ วิชาชีพ บัญชี กรณี ศึกษา ผู้ ทำ บัญชี ใน สำนักงาน บัญชี ใน เขต อำเภอ เมือง ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ว นั น พร ณ์ ชื่น พิบูลย์, เม ชยา ท่า พิมาย, สัญญา เนียม เปรม, จรรยา โต รอด
วารสาร ศิลปศาสตร์ และ วิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 6 (2), 49-61
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเห็ด บ้านหนองโข่ย ตำบล ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

 ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในโครงการชลประทานขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติน นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-30

ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในโครงการชลประทานขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติน นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-30

ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในโครงการชลประทานขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติน นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-30

เสริมสร้างความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ตามแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยมาตรการทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่ยุติธรรมต่อเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดขอนแก่น ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว กรุณา ทาแก้ว สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 3.ดร. เยาวพา กองเกตุ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย วีระยุทธ สุโขยะชัย สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 5.นางสาว ปิยะพร ศรีวิชา สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 6.นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 7.นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 8.นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 9.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 10.อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 11.นางสาว เมชยา ท่าพิมาย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 12.นาย สมศักดิ์ จันทดี สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 13.นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 14.นาง สมพิศ สีตะสุต สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 15.ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 16.นางสาว นิ่ม อินทะสอน สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 17.นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 18.นางสาว กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 19.นาย รวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางระบบบัญชี เรื่อง ระบบบัญชีจ่ายเงินโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) ของนักศึกษา บ.5416 ข
ปี : 2557 แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 2,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่องานวิจัย : การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ทฤษฏีการผลิตและต้นทุนการผลิต ด้วยเทคนิค KWDL ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 5,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย จีราวัฒน์ มันทรา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย สัญญา เนียมเปรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th