Sanan Promsila

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

อาจารย์สนั่น พรมศิลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการ)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:
การบัญชี

E-mail: sanan.pro@lru.ac.th
Website: http://acc.manage.lru.ac.th/th/sanan_pro/  

ผลงานวิชาการ

Publication

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายวิชาที่สอน

การบัญชี

การบัญชี

การบัญชี

ผลงานวิจัย

ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th