หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชีBachelor of Business Administration Program in Accountingชื่อปริญญา บธ.บ. (การบัญชี)B.B.A (Accounting)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชี มีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความเป็นสากล เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ การศึกษา ในสาขาวิชาการบัญชีจึงเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผูู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และความสามารถทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์กัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีวิธีเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณ ทักษะและเจตคติที่ดีในวิชาชีพบัญชี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นที่จะผลิตกำลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการบัญชี

มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 1. กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
  – วิชาเนื้อหาบังคับ 36 หน่วยกิต
  – วิชาเนื้อหาเลือก 12 หน่วยกิต
  – วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

กิจกรรมของสาขาวิชาการบัญชี

ด้านการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนตามสภาวิชาชีพการบัญชีกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการบัญชี  ฝึกภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง

มีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงทั้งในและต่างจังหวัด

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น

ด้านการบริการวิชาการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการวิจัย

พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัยผลงานวิชาการ  และนำงานวิจัยบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน

ทุนการศึกษา

 1. ทุนมหาวิทยาลัยประเภทเรียนด่ี
 2. ทุนยืมฉุกเฉินกรณีนักศึกษามีเหตุฉุกเฉินต้องการกู้ยิืม
 3. กองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่า และรายใหม่
 4. ทุนประจำปีจากองค์กร มูลนิธิ กองทุน หรือบุคคลให้โดยไม่มีข้อผูกพัน

การจัดการเรียนการสอน

ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

ภาคพิเศษ  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

แนวทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

เรียนจบบัญชีสามารถทำงานได้หลักหลาย เช่น

 1. รับราชการ
 2. อาจารย์ผู้สอนด้านบัญชี
 3. พนักงานบริษัท
 4. ผู้ทำบัญชี
 5. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 7. ผู้ตรวจสอบภายใน
 8. เปิดกิจการตรวจสอบบัญชี
 9. เปิดกิจการรับทำบัญชี