ผลงานนักศึกษา

1.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รหัส 60 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ จำนวน 100 คน Congratulations

2.นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี นำเสนอโปรเจ็คฝึกสหกิจศึกษา..ภายใต้โครงการ”ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”

3.นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่สอบผ่านโครงการ Tax junior ได้รับมอบวุฒิบัตรจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

4.ตัวแทนสาขาวิชาการบัญชี นางสาวกนกพร ศรีชมษร และนางสาวชนาพร พันธะไชยบ.6001 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5.นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมประกวดแข่งขัน “Startup Entrepreneurship for Student FMS 2020” โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start up)

6.ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. สุดารัตน์ มีแม่นวิทย์ และนายจักรชัย นามพรหมมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี งาน วจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27

7.ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. มัลลิกา ชัชวาลย์ และน.ส.วรีย์รัตน์ สิทธิโกมล คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี งาน วจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27

8.ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์สินค้า OTOP สู่สากล “ผลิตภัณฑ์ Mini Bear Cookies” คุ๊กกี้จากมันเทศได้เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร