การปฐมนิเทศและอบรมมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาการบัญชีฯ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้การปฐมนิเทศและอบรมมคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ประจำปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ด้วยระบบ Google Meet
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหกิจวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม