ติดต่อ

สาขาวิชาการบัญชี

 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000